INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění vydání stavebního povolení a veškeré s tím spojené administrativy

V rámci inženýrské činnosti vám pomůžeme s veškerou administrativou, která je s povolením domu spojená. Cílem by samozřejmě mělo být získání stavebního povolení. Tomu však předchází řada dalších věcí, které se vážou prakticky už na prvotní architektonickou studii.

Hlavní činnosti inženýringu

– před zahájením prací a během studie stavby zjišťujeme regulativy a požadavky na domy v dané lokalitě, příp. vše konzultujeme se stavebním úřadem

Při projektování a před dokončením finální verze dokumentace po dokončení projektu pro stavební povolení:

– zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů

– vyřízení smluv se správci inženýrských sítí, s majiteli okolních pozemků či s obcemi

Po dokončení projektu pro stavební povolení:

– zajištění územního souhlasu

– vyřízení územního rozhodnutí

– vyřízení ohlášky stavby

– vyřízení stavebního povolení

Máme zkušenosti z různých částí republiky, přístupy dotčených orgánů i stavebních úřadů se však v každém městě liší.

Standardní doba pro vydání rozhodnutí je 30 dní, tomu předchází lhůty pro vydání stanovisek dotčených orgánů. Po vydání rozhodnutí (stavebního povolení) ještě následují lhůty pro odvolání a nabytí právní moci (zhruba 15 dní). Snažíme se vyřízení všech věcí zajistit co nejrychleji, bohužel často dochází k nerespektování stanovených lhůt ze strany úřadů. Toto nejsme bohužel schopni ovlivnit.

Průměrná doba od započetí práce na architektonické studii po vydání stavebního povolení je zhruba kolem 5 měsíců. Setkali jsme se však i s tím, že stavební úřad nereagoval, a povolení trvalo rok. Proto nejsme schopni žádnou lhůtu zaručit.

Seznam dokumentů, které v rámci inženýrské činnosti zajišťujeme:

– zjištění všech dotčených orgánů při stavebním řízení

– zajištění vyjádření vedení inženýrských sítí, na které se budou provádět přípojky (elektro, vodovod, kanalizace, plynovod)

– vyjádření k vedení ostatních inženýrských sítí

– zjištění podmínek územního plánu

– zajištění územně-plánovací informace

– vyjádření správců inženýrských sítí k přípojkám a stavbě

– vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu

– zajištění koordinovaného stanoviska (více odborů úřadu v jednom stanovisku)

– souhlasné stanovisko z odboru životního prostředí

– souhlasné stanovisko z příslušného povodí (Labe, Morava, Odra, atd.)

– souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu

– souhlasné stanovisko jiných dotčených orgánů jako například Lesy ČR, správa CHKO, Drážní úřad, SŽDC, Památkový úřad

– zajištění smluv s dodavateli energií

– souhlas obce s umístěním stavby

– souhlas se sjezdem na pozemek (Dopravní inspektorát PČR a Silniční správní úřad či ŘSD)

– vyjádření vlastníků sousedních parcel

Uvedený výčet obsahuje běžně řešené dokumenty, liší se podle místa a dotčených subjektů.