PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Příprava projektů pro všechny stupně celého procesu – dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a další

Projekty rodinných domů se řeší v několika stupních dokumentace. Každý stupeň má vlastní účel a rozsah, který vyplývá ze stavebního zákona. Uvádíme zde všechny stupně projektové dokumentace včetně vysvětlení, co obsahují a k čemu slouží. Před samotnou prací na projektu je však vhodné dbát na podmínky územního plánu dané obce.

Územní plán

Územní plán může stanovat různá omezení. Od samotného typu domu (moderní nebo venkovská zástavba), přes tvar střechy, půdorys domu až po jeho velikosti, barvu nebo použité materiály.

Asi nejčastějším problémem je koeficient zastavěnosti pozemku, který si mnohdy volí samotné obce neuvážlivě, a tak znemožňují výstavbu na menších pozemcích, což je vzhledem k vysokým cenám problém.

Aby bylo bez problémů možné postavit takový dům jaký si přejete, je vhodné se zajímat o územní plán ještě před koupí pozemku.

Více najdete na stránce Jak vybrat pozemek pro rodinný dům?

DUR+DSP

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Územní řízení předchází stavebnímu řízení, formálně většinou bývají spojena obě řízení do jednoho.

V rámci územního řízení se řeší soulad návrhu s územním plánem a jeho podmínkami – v podstatě jde jen o to, zda daná stavba může být na daném místě umístěna. Řeší se zde také napojeí na infrastrukturu (sítě, komunikace). I v rámci územního řízení jsou účastníky přímí sousedé, resp. vlastníci sousedních pozemků.

Následné stavební řízení je již vždy méně problematické, jelikož zde se stavební úřad zaměřuje spíše na samotné technické řešení stavby a zda je navržena dle platných norem a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Dokumentace pro územní řízení a stavební řízení nejsou určeny pro samotnou výstavbu.

Tyto dokumentace se vyhotovují v měřítku 1:50 či 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad tak,  jak je stanovuje vyhláška. V těchto dokumentacích nejsou řešeny například technické detaily či kladecí výkresy.

Proto není vhodné stavět jen dle této dokumentace, protože se stavba nemusí obejít bez komplikací, víceprací a nárůstu nákladů.

Dokumentace pro územní a stavební řízení obsahuje:

– průvodní a technickou zprávu,

– stavební výkresy,

­- situační výkresy stavby,

– přípojky na technickou infrastrukturu,

– stavebně konstrukční řešení (statiku domu),

– požárně bezpečnostní řešení,

– technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod),

– PENB (průkaz energetické náročnosti budov).

Volitelnou součástí mohou být další projekty (domácí čistírna odpadních vod, oplocení atd.).

Vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení zajišťujeme v rámci naší inženýrské činnosti.

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby je určena k tomu, aby podle ní byla řešena výstavba či zpracování přesných rozpočtů.

Při zpracovávání této dokumentace se uvažuje nad reálnou výstavbou a uvádí se konkrétní technické řešení. Výkresy se zpravidla kreslí v měřítku 1:50 či větším. Součástí dokumentace je mimo jiné i několik výkresů detailů. Ty řeší složitá místa stavby, která se musí provést pečlivě. Jsou to například atiky, ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce, ostění oken a dveří atd.  Většinou jsou to místa náchylná na zatékání vody, tepelné mosty a jiné poruchy.

Výkresy jsou pro přehlednost zpracovány ve větším měřítku a obsahují velké množství informací.

Dokumentace pro provádění stavby obsahuje:

– technickou zprávu

– situační výkres

– stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků

– stavebně konstrukční řešení (statické výpočty, konstrukční výkresy stropu nebo krovu, základů apod.)

– technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, bleskosvod)

– volitelnou součástí mohou být jakékoli nadstandardní technologie (vzduchotechnika a rekuperace, zemní vrty nebo zemní kolektory, bazény, opěrné zdi, klimatizace, výtah atd.)

Rozsah této dokumentace je pro každou stavbu odlišný a volí se dle jejího charakteru.

Konkrétní rozsah dokumentace je třeba upřesnit před započetím prací na tomto stupni. Jakékoli zvýšené nároky na tuto dokumentaci a její rozsah se pak odrážejí v ceně a termínu.

Další stupně dokumentace

Dokumentace zadání stavby dodavateli

Dokumentace zadání stavby dodavateli je doplňková dokumentace k dokumentaci pro provedení stavby, ve které je uveden kompletní výpis materiálů a výrobků, které dodavatel (stavební firma) při stavbě musí použít. Dokumentace se naprojektuje přímo na míru dodavateli stavby podle jeho požadavků a postupů.

Zpravidla se u rodinných domů neprojektuje z důvodu ekonomické návratnosti a řeší se pouze změny vůči předchozímu stupni v rámci autorského dozoru se stavební firmou před podpisem smlouvy na stavbu domu.

Dokumentace skutečného provedení

Tuto dokumentaci si může vyžádat stavební úřad v případě, že se vyskytnou nesrovnalosti mezi dokumentací pro stavební povolení a skutečným stavem stavby. Většinou k tomu nedochází, pouze v případech kdy se na stavbě provádí větší změny, které již nejsou z dokumentace patrné. Častěji se s touto dokumentací setkáte v případě rekonstrukcí stávajících objektů.

Výrobní dokumentace

Zpracování této části závisí na dodavateli stavby a jeho subdodavatelích. Schvalování této dokumentace spadá pod autorský dozor stavby.